ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ: Πρόσκληση ενδιαφερομένων για τυχόν ενστάσεις στο δασικό χάρτη Αχαΐας

Από την Διεύθυνση Δασών Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 99463/10-06-2021 απόφαση, τροποποιείται η με αριθ. 35623/26-02-2021 απόφαση, που αφορά ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 23-12-2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 12-01-2022 ημέρα Τετάρτη.»

2. Επιπλέον στο τέλος της αριθ. 35623/26-02-2021 απόφασης προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α΄ της υπ’ αριθ.153394/919/12-04-2017 (ΦΕΚ 1366/Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 35623/26-02-2021 απόφαση.

Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την..

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Δ-Χ-ΑΧΑΪΑΣ 2021 Ν. 4685_2020.pdf

Σχετικές δημοσιεύσεις