Οριστική απόφαση μεταβίβασης του ειρηνοδικείου Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων.

Οριστική απόφαση μεταβίβασης του ειρηνοδικείου Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕΑθήνα, 03 Σεπτεμβρίου 2021 Α.Π.:48691Προς:Δήμο Καλαβρύτων ΥπόΨη:kou Αθανασίου Παπαδόπουλου ΔημάρχουΕυσεβίου Κηπουργού 6,Τ.Κ. 250 01Τηλ: 26923 60512-520 email: dimos@kalavrita.gr

Θέμα: Ανακήρυξη Πλειοδότη για τον Διαγωνισμό  110941 R3: Οικόπεδο εκτάσεως 909,00 m2 με κτίριο επιφάνειας 590,00 mz στην Κλειτορία Ν. Αχάίάς.

Αξιότιμε κύριε κ. Δήμαρχε,

Αναφορικά με τον ως άνω ηλεκτρονικό διαγωνισμό με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστοτόπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την πώληση οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων εννέα (909,00) με κτίριο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ενενήντα (590,00) στην Κλειτορία Ν. Αχάίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι με την από 08.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ο Δήμος Καλαβρύτων ανακηρύχθηκε Πλειοδότης με προσφερόμενο Οικονομικό Αντάλλαγμα ύφους εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00€).

Σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 6 των από 27.10.2020 Γενικών Όρων του Διαγωνισμού παρακαλείσθε όπως:

α) εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παρούσας ειδοποίησης, μας υποβάλετε είτε την Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής (Εγγυητική Επιστολή Συναλλαγής), όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 6.2 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και στο αντίστοιχο υπόδειγμα που περιέχεται στο Παράρτημα 3, είτε προκαταβάλετε ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του Οικονομικού Ανταλλάγματος (Προκαταβολή Συναλλαγής) στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα με ΙΒΑΝ GR18 0110 1040 0000 1044 7212 761.

β) εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσας ειδοποίησης, μας υποβάλετε τα έγγραφα που ορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 6.3 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού.

γ) μας γνωστοποιήσετε, σύμφωνα και με τους Ειδικούς Όρους Διαγωνισμού για τον Διαγωνισμό Q 110941 R3, τον τρόπο καταβολής του Οικονομικού Ανταλλάγματος.

δ) μας γνωστοποιήσετε εάν η Σύμβαση Αγοροπωλησίας θα συναφθεί με τον ίδιο τον Πλειοδότη ή αν επιθυμείτε υποκατάσταση του Πλειοδότη κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6.4 και 6.5 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποκατάστασης το σχετικό αίτημα

υποβάλλεται στο Ταμείο ταυτόχρονα με τα έγγραφα που ορίζονται στην παράγραφο 6.3 των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού, ήτοι εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήφη της παρούσας.

Τέλος, αφού μας γνωστοποιήσετε τα παραπάνω, θα σας αποστείλουμε το σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Διευθύνων Σύμβουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις