ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ: Μια προσπάθεια χρόνων έγινε πραγματικότητα “Βελτίωση δρόμου – ασφαλτόστρωση δασικής οδού από οικισμό Βάλτο κοινότητας Κλειτορίας, ο Δήμος Καλαβρύτων υλοποιεί.

Μια προσπάθεια πολλών χρόνων και ένα όνειρο δεκαετιών, έγινε πραγματικότητα.

«Σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης του έργου “Βελτίωση  δρόμου – τεχνικά έργα – ασφαλτόστρωση δασικής οδού Β’ κατηγορίας από  οικισμό Βάλτο κοινότητας Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας, Δήμου Καλαβρύτων,  Νομού Αχαΐας έως κοινότητα Πανοράματος, Δ.Ε. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων,  Νομού Κορινθίας”». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 314 / 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (αρμοδιότητες Δημάρχου) του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 6. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και  λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την  πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και  άλλες διατάξεις.».

 1. Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό  Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
 1. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες  διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 3. Την με αριθμό 184/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων  «περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021», η οποία επικυρώθηκε με την  αριθ. 3851/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΡΒΟΡ1Φ-ΔΙΔ) απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, όπως  αυτός, έχει, νόμιμα, αναμορφωθεί και ισχύει.
 4. Την ανάγκη του Δήμου για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6543/03.08.2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:  21REQ009071674.
 6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6544/03.08.2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη για  Ανάληψη Υποχρέωσης, προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)  του Δήμου Καλαβρύτων.
 7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης του οικονομικού έτους  2020, στον οποίο έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πίστωση, η οποία  αναγράφεται στον ΚΑ 30-6117.1002 με τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου  Πλανητέρο-Βάλτος-Διάσελο-Κυνηγού Διάσελο».
 8. α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6562/04.08.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,  τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  Α/682, λαμβάνοντας ΑΔΑ: 97Τ5ΩΕ9-69Σ και ΑΔΑΜ: 21REQ009071806, με την οποία Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, εγκρίθηκε η δαπάνη, δεσμεύθηκε και  διατέθηκε πίστωση ποσού 12.772,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6117.1002.
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6688/06.08.2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς με  ΑΔΑΜ: 21PROC009071919.
 10. Την υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΔΟΣ O.E. (ΑΦΜ:  801585046), Δ/νση: Μπουκαούρη 88-90 Πάτρα, Τ.Κ.: 26225, ύψους 10.300,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24%, η οποία κρίνεται η πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο από  οικονομική άποψη βάσει της τιμής, διότι καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Αναθέτουμε απευθείας την παροχή των υπηρεσιών «Σύνταξη φακέλου για  την υποβολή πρότασης του έργου “Βελτίωση δρόμου – τεχνικά έργα – ασφαλτόστρωση δασικής οδού Β’ κατηγορίας από οικισμό Βάλτο κοινότητας  Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας, Δήμου Καλαβρύτων, Νομού Αχαΐας έως κοινότητα Πανοράματος, Δ.Ε. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας”» (CPV:  71311100-2), στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΔΟΣ Ο.Ε. με ΑΦΜ: 801585046, διεύθυνση: Μπουκαούρη 88-90 Πάτρα, Τ.Κ.: 26225, σύμφωνα με την  υποβληθείσα προσφορά του, έναντι συνολικού ποσού 12.772,00 €.

Η παρούσα ανάθεση αφορά την σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης  του έργου “Βελτίωση δρόμου – τεχνικά έργα – ασφαλτόστρωση δασικής οδού Β’  κατηγορίας από οικισμό Βάλτο κοινότητας Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας, Δήμου  Καλαβρύτων, Νομού Αχαΐας έως κοινότητα Πανοράματος, Δ.Ε. Φενεού, Δήμου  Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας και περιλαμβάνει την σύνταξη τεχνικής έκθεσης,  πίνακα προσμέτρησης, προϋπολογισμό έργου, σχέδιο οριζοντιογραφίας,  σχηματικές τομές, τεχνικά έργα, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, και σήμανση (πινακίδες κατεύθυνσης & οριζόντια σήμανση).

 1. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και  μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω υπηρεσιών, όχι αργότερα από την 31/12/2021.
 2. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, στο  100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου, μετά τη βεβαίωση  εκτέλεσής τους, με την έκδοση εντάλματος πληρωμής κατόπιν υποβολής  ισόποσου εξοφλητικού παραστατικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις