ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ: Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Αντιδήμαρχος Μιχαλόπουλος Ασημάκης στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας

Ανέλαβε καθήκοντα και επίσημα, ο νέος Αντιδήμαρχος Κλειτορίας Ασημάκης Μιχαλόπουλος του Γεωργίου, με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του:

∙ Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που  είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

∙ Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. ∙ Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους  Κοινοτήτων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και  αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή  ευθύνης τους.

∙ Την εποπτεία, ευθύνη και έλεγχο της Δημοτικής Περιουσίας. ∙ Τον έλεγχο, τον συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την  προστασία των κληροδοτημάτων και των περιουσιακών τους  στοιχείων, που αφορούν τις κοινότητες, με ετήσια λογοδοσία  στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεριμνώντας επίσης για την  κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων αυτών και  ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδό της, προτείνοντας  συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων αυτών, και  μεριμνώντας συγχρόνως για τη συντήρηση και την  προστασία τους.

∙ Τον έλεγχο και την μέριμνα για την συντήρηση και την  προστασία καθώς και τη διαχείριση όλων των ακινήτων και  εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις κοινότητες, μεριμνώντας  επίσης, για την κτηματογράφηση των σχετικών ακινήτων  αυτών και ελέγχοντας αυτήν και την πρόοδο της,  προτείνοντας συγχρόνως τρόπους διαχείρισης των ακινήτων  αυτών.

∙ Την εποπτεία και ευθύνη των, κατά τόπο, Διοικητικών  Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του  Δήμου, του Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,  την τέλεση πολιτικών γάμων, την εξυπηρέτηση και  ενημέρωση των Πολιτών και την έκδοση και υπογραφή όλων  των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

∙ Τη λειτουργία των ΚΕΠ.

∙ Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.

∙ Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς  την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν,  σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.

ΑΔΑ: 9Ο5ΛΩΕ9-Α5Λ

∙ Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της  στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την  απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

∙ Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του  καταναλωτή.

∙ Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών,  εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών  δραστηριοτήτων.

∙ Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων  προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

∙ Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων  χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους,  της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της  οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου  δυναμικού που απαιτούνται για τα ανωτέρω.

∙ Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων  των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι  πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).

∙ Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την  εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και  αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

∙ Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της  προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις  αποβλήτων.

∙ Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και  την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των  απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών  ταφής.

∙ Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,  την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των  ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας  και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των  αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

∙ Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών  εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

∙ Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να του  μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, όσον αφορά στην  περιοχή ευθύνης του, καθώς και όποια άλλη σχετική  αρμοδιότητα, προβλέπεται ή τυχόν προβλεφθεί από το νόμο.

Σχετικές δημοσιεύσεις